admin دوشنبه 24 آبان 1395 08:43 ب.ظ نظرات ()

تحقیق در مورد پزشکی قانونی حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودكشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم كشی)لازم است امتحان شود گره رشته كه بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره نباید فراموش كرد كه اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانی كه پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائی پیدا میكند كه میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود. خفه كردن این عمل سخت و با خشونت عبارت از یكفشار وارده است مستقیماً یابدور گردن و یا بجلو آن كه در نتیجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحیات معوق میماند- این كار عملی میشود یا بوسیله یكرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غیره ) و یا بوسیله فشار با دست روی حنجره و قصبه ( خرخره) الف – خفه كردن بوسیله یكرشته . تورد نشانداده بود كه یك كشتی با قومه تا چهار كیلوگرم روی یكرشته واقعه زیر حنجره كافی است كه هوا را از دخول در ریه منع كند- رشته عمل میكند مثل موقع حلق آویزی و فشار دوری یا بسبب انسداد مجرای تنفس یا بواسطه فشار و پارگی وداجها كه مرگ آورندهاند ب – خفه كردن با دست – یك فشار خفیفی به گلو اجرا شده با یكدست یا از جلو بعقب و یا از طرفین باعث انسداد مجاری تنفس میشود از طرف دیگر كلود برنارد ثابت كرده است كه فشار بعصب حنجره فوقانی میتواند باعث توقف ناگهانی تنقس گردیده و مرگ بواسطه عمل انعكاسی رخ دهد بدون آنكه در تشریح نعش بتوان جراحاتی در این اعضا كشف نمود. ج – منظره بیرونی نعش -1صورت – صورت معمولا باد كرده و بنفش رنگ و مرمری از اثر خونمردگی كه مخصوصاً زیر انساج و پلكها و قسمت فوقانی بدن زیادند- زبان برجسته بیرون از دهان یا فشرده بین دندانها میباشد و یك كف سفید یا خون آلودی از منخرین یا از دهان جاری میشود و از گوشهم ممكن است خون بیرون ریزد -2 گردن – وقتی خفه كردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست كه اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینكه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده میگردد كه دلالت دارند بر اینكه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است. وقتی با دست كسیرا خفه كرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میكند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است كه چند مرتبه عمل خود را تكرار كند اغلب هم جای ناخن بودر سوراخ دهان و بینی و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لكههای خونمردگی متعدد مشاهده میگردد… د- جراحات درونی گردن – خون از عروق بیرون آمده و منجمد در نسج سلولی و بدور عضلات و خونمردگیهائی كه مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن دیده میشود- غلاف رگهای وداجی غالباً دارای خونمردگی یا پارگی هستند- استخوان لامی و حنجره ممكن است شكسته گردیده و یا فقط بدون شكستی تغییر شكل یافته باشند. آلات تنفسی- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الریه محتوی یك كف سفید یا خون آلود با حبابهای كوچك – در زیر غشاء جنب خونمردگیها و تنفخ مخزنی بسیار آشكار یافت میشود- ریه دچار اختناق و محتوی نقطه های سكته میباشد. مغز- اغشیه دماغی و دماغ دچار یك اختناق بسیار مختلفی میشوند- از آثار ساده گرفته تا یك نزف الدم حقیقی. ه- خفه كردن ناقص قصد خفه كردن – علائم خارجی و شیار بدور گردن و خونمردگیهای صورت و ملتحمه ها و خراشها وآثار ناخن بجلو گلو همانطورند كه در سابق ذكر شد – اگر خفه كردن بوسیله یك بند كم استقامتی از جمله دستمال و كروات و غیره اجراء شده اغلب آثار خارجی نشان نمیدهد. تقریباً صدا همیشه گرفته و عمل بلع دردناك و حركات گردن پر زحمت و نواحی گردن متورم میباشد – علاج عموماً سریع است اما وقتیكه استخوان لامی و حنجره شكسته باشد ضمیمه های ورمی دیده میشوند از قبیل دملهای خلف حلقی و ورم غده های خلفی گوش و فلگمون گردن و ورم شدید قصبته الریه كه بسرعت باعث مرگ میگردد اغلب همچنین در اشخاص معالجه شده از یك سوء قصد خفه كردن اختلالات عصبی زیاد یا كم شدید، سخت و تشنجات و جنون و بهت و حیرت و غیره مشاهده میشود خفه كردن بعضی اوقات تصنعی است در اینحالت جراحات و زخمها بی اهمیت اند. مسائل پزشگی قانونی ـ مربوط بخفه كردن -آیا مرگ از خفه كردن رخ داده ؟ حتی وقتیكه رشته یارسن شیار اشكاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تكیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد كه تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه كردن بخود كشی این عمل را كرده اند و خفه كردن هم نتیجة بكار بردن دست بوده و اگر با یكرشته آن خفگی حاصل گردیده خیلی نادر است كه شیار خفگی دائرة وافقی دقیقاً تطبیق كند با شیار و یا جای رشتة كه بدست خود مقتول ایجاد شده ـ بعلاوه لكه های نزف الدمی صورت تنفخ در اشخاص حلق آویز شده یا هیچ نیست ویا كم است. - آیا آدم كشی است یا خود كشی یا حادثه ؟ خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمیگردد مگر بواسطه وضعیت و حالتی كه در آن بدن دیده میشود چنانچه تیلور ذكر كرده دو مورد دیده است كه اشخاص باربر دوشی بوسیلة تسمه كه روی پیشانیشان بوده و هنگام سر خوردن ولغزیدن در روی زمین تسمه درحدودگردن افتاده ـ بار سنگین بروی پشت افتاده و آنها را خفه كرده شخص نمیتواند با فشار دستهای خویش خود را خفه كند ـ بیهوشی قبل از مرگ پیدا میشود ـ نفس مجدداً منظم میگردد ـ اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم كشی بوده است ـ اما شخص میتواند با استعانت رشته پیچیده و گره زده خود را خقه كند ـ آنوقت فشار بعد از مرگ هم باقی بوده بقسمیكه یكرشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود كشی میدهددر حالیكه یكرشته چند دور پیچیده با گره های تكمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یك شریان بند بیشتر ظن بقتل میرود. قطع نفس نوع گرفتگی نفس كه در آن یكمانع میكانیكی غیراز مواقع خفه كردن و حلق آویزی و یا خفه شدن در آب كه بشدت مانع ورود هوا در ریه ها گردیده است بچهار طریقه قطع نفس میشود . اول انسداد منخرین و دهان دوم دخول جسم خارجی در مجاری نفس سوم فشار روی سینه چهارم دفن در خاكستر یا اجسام نرم دیگر قطع نفس عموماً علامت مخصوصی ندارد ـ جراحات با طریقه قطع شدن نفس اختلاف می یابند. الف ـ قطع نفس بواسطه انسداد بینی و دهان ـ اینطریقه یكی از اقسام بچه كشی است كه زیاد اتفاق میافتد. ـ اگر انسداد بوسیله دست رخ داده باشد در خارج خونمردگیهای نیم هلالی از اثر ناخنها ونیز خراشها و جای انگشتان دیده میشوند اگر بوسیله یك تیكه پارچه حاصل شده باشد هیچ اثری بجا نمیماند- و اگر باعث یكماسك چسبیده بوده ماده چسبیده را میتوان یافت ( زفت ) -1آثار خونمردگری كوچك و نقطه چین تحت غشاء جنب در حالیكه سطح ریه دان دان و سرخ تند در عمق بانسجی پریده رنگ ظاهر میشود معمولاً احتقان ریوی حاصل میشود تنفخ ثابت است اما كم آشكار در قصبه الریه زیاد نیست بلكه اغلب هیچ است. حفرههای قلبی محتوی خون سیاه غیر منجمد است- خونمردگی زیر غشاء قلبی یافت نمیشود- صورت بر حسب مدت حالت نزع از خونمردگی زیاد یا كم لك داراست خونمردگیهای زیر جمجمه نادرند اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه میشوند (2) بواسطه لحاف یا شمد یا یك قسمتی از بدن مادر- هیچ چیز بدكتر متخصص نشان نمیدهد و اثبات نمیكند كه این قطع نفس یا خفگی حادثه ایست و یا عمدی ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس اینحالت نتیجه دخول یك تیكه یا یك گلوله كهنه یا كاغذ و غیره در دهان و یا در گلو است- مثل حالت سابق اینطریق خفه كردن یك عمل متواتر بچه كشی است در اشخاص بالغ دستی و تعمدی اینحالت كمتر از حادثه ایست- بیشتر از ورود غذای بلعیده شده و مواد قی شده در حنجره اتفاق میافتد. جراحات همانطور است كه در سابق ذكر شد- اغلب روی مخاط حلق و دهان خونمردگی و خراش حاصله از دخول شدید تامپون دیده میشود كه باعث تشخیص میگردد ولو آنكه آنگلوله كهنه را بیرون آورده باشند. ج – بند آمدن نفس بواسطه فشار روی سینه و شكم- این نوع مرگ مخصوصاً نتیجه زیر آوار ماندن و یا در فشار جمعیت واقع شدن رخ میدهد- لكههای خونمردی در صورت و گردن و قسمت فوقانی سینه مشاهده میشود جلد سیاه رنگ است وقتیكه یك احتقان شدیدی رخ داده باشد خونمردگی وسیع تر و فراوان تر است ممكن است كه گاهی آثاری از فشار جسمی مشاهده نشود یا بواسطه مشتبه شده یا آثار دیگر ضربات یا آنكه فشار در سطح وسیعیوارد آمده بدون آنكه عروقی پاره شده و ایجاد انتشار تحت جلدی در خون حاصل گردد. در تشریح نعش ریه بسیار محتقن دیده میشود و خونمردگیهای تحت غشاء جنب زیاد و نقطه نقطه كه سطح ریه را مرمری میكند و یك تنفخ ریوی تقریباً ثابت و یك كف سرخ رنگ در قصبهالریه مشاهده میگردد سطح قلب اغلب خونمردگیهای تحت غشاء قلبی را نشان میدهد- مرگ ممكن است بجهت از كار افتادن اعصاب پس از یك ضربه شدید بر شكم رخ دهد بدون آنكه پس از تشریح نعش بتوان ثابت كرد و یا جراحات باعث مر گرا یافت. 2- خفگی اطفال را نیز در ایران باعث كرسی میشود د- قطع نفس بعلت دعن در زیر خاك این نوع قتل درباره اطفال جدید الولده زیاد رخ میدهد سایر مواقع منحصر است بمرگ در زیر آوار و خرابیها وقتی شخص زنده زیر خاك برده شده باشد- خاك یا خاكستر و غیره نه تنها در دهان آن بلكه در مری و معده نیز یافت میشود در صورتیكه خاك و غیره از حلق نمیگذرد وقتی شخص مرده را مدفون سازند. طرق مختلفه قطع نفس اطفال جدید الولده و اطفال صغیر و مباحث پزشكی قانونی آنان در مبحث بچه كشی ذكر خواهد شد فصل ششم مرگ بتوسط سرما یا گرمای زیاد و بیغذائی و برق اول- مرگ بسبب وقوع در سرما- این نوع مرگ یك عمل بچه كشی است كه زیاد اتفاق میافتد و اغلب هم گریبان اشخاص رشید بی پناهگاه و یا در حالت مستی را میگیرد و البته حادثه ایست. درجه مقاومت بسرما نسبت بمواقع شخصی و همچنین بر حسب طبیعت سرمائی كه بدن باید تحمل كند تغییر میابد- قابل ملاحظه آنستكه درجه حرارت پست تحملش آسانتر است از هوای خشك سرد و كمترین وزش بادی- هوای مرطوب كه بهترین هادی است بیشتر حرارت بدنرا میگیرد و همینطور است برف – این دو حالت سرما حتی بمیزان درجه حرارت زیاد سبب مرگ میشوند- اطفال از اشخاصی بالغ و رشید زودتر از سرما متأثر میشوند. پیری و گرسنگی و مسمومیت حاد با الكل درجه مقاومت مقابل سرما را خیلی كم میكند- درجه حرارت اجزاء درونی بدن میتواند زیاد پائین آید 26 درجه موافق عقیده پتر قبل از آنكه مرگ رخ داده باشد. ساختمان و اسباب مرگ بر حسب اشخاص و بر حسب مواقع تغییر پذیر است. اغلب در تشریح نقش یك احتقان شدید ریه ها و دماغ دیده میشوند قلب و رگهای كلفت پر از خون هستند كه بواسطه سرما از محیط بداخل رانده شدهاند- احتقان ممكن است رخ ندهد و محتمل است كه اختلالات سلسله اعصاب بسبب یك فلجی كه باعثش است تحریك شدید اعصاب جلدی شده ( بی حسی و رخوت هوش و میل بخواب و هذیان و تشنج ) عامل مهمی در ایجاد مرگ بشوند نظراً نعش نشان میدهد یك پریده رنگی زیاد یا یكرنگ قرمز تندی مایل به بنفشی لكدار و یا متخطط در امتداد مسیر عروق- جلد دان دان و موهایش راست میشود- قضیب و جلو بیضه منقبض (جمع) میشوند نسج شمعی از غلظت پیه سخت میشود- بعضی از قسمتهای بدن ( گوشها و پاها و دستها و بینی) سرمازده و یا از سرما سیاه میشوند. اگر انجماد و سرما زدگی در مدت حیات واقع شده باشد بدواً یك قرمزی مشاهده میشود كه بدنبالهاش یكم طاولی پراز مایع قرمز رنگی و پس از آن یك پینه نرم سیاه رنگی تشكیل میابد- مرگ خیلی جلوتر از انجماد كامل كه در تحقیق در مورد پزشکی قانونی