admin دوشنبه 24 آبان 1395 09:45 ب.ظ نظرات ()

تحقیق بررسی كارایی بازار سرمایه مقدمه سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یكی از فاكتورهای مهم اقتصاد كشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید كنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسك های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یكی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه كارا می باشد . فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار كارا بصورت زیر ارائه داد : كارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد كه در تعیین قیمتها در طول زمان مشاركت كنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده كنند یا به نوعی قیمتها منعكس كننده اطلاعات باشد . فرضیه بازار كارا براین فرض اساسی استوار است كه قیمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طرق بكارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعكاس دهندة تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مركزی فرضیه را تشكبل می دهد و میزان كمی و كیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف كارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است كه قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعكاس می دهد . تحقیق حاضر سعی دارد شكل ضعیف كارایی بازار سرمایه را در ایران با تأكید بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمایدودركنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملكردچندین ساله و مشكلات بررسی كارایی بازار سرمایه .... فصل اول – كلیات تحقیق حاكم بر آن را بازگو كند . تعریف موضوع بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد .آنچه مسلم است اینست كه شركت كنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، كافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد . یعنی اینكه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای كسب اطلاعات فوق فراهم كرده است یا اینكه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند . یكی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی كارایی آن می باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه كارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و كسب سود غیر معقول در آن كمتر رخ خواهد داد . نوع كارایی بازار كه در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد ، كارایی اطلاعاتی است . این نوع كارایی دارای سه سطح ضعیف ،نیمه قوی ، و قوی بوده كه معیار و نقطه تفكیك سطوح سه گانه ، میزان ونوع اطلاعاتی است كه تعیین كننده قیمت سهام می باشد . اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعكاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین كننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود كه بازار از كارایی از سطح ضعیف برخوردار است . اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعكس كننده اطلاعات جاری نیز بررسی كارایی بازار سرمایه .... فصل اول – كلیات تحقیق باشد در این صورت شاهد كارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی كارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارایی دارای روابط منطقی با یكدیگر هستند كه در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد . فرضیات تحقیق : در این تحقیق با توجه به این كه به كارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است : فرضیه اصلی : بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف كارایی می باشد . فرضیه فرعی : تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یكدیگر می باشد . این فرضیه از آنجا ناشی می شود كه كارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است كه قیمت سهام منعكس كننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی كه در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد . به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یك فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود كه به شرح زیر می باشد : بررسی كارایی بازار سرمایه .... فصل اول – كلیات تحقیق تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد . اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی كاربرد خواهد داشت . استفاده كنندگان از تحقیق استفاده كنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند : 1- سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس 2- سازمان بورس اوراق بعادار 3- شركتهای پذیرفته شده در بورس 4- كارگزاران بورس 5- تحلیل گران مالی 6- مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی 7- دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی قلمرو تحقیق محدوده تحقیق حاضر از لحاظ زمانی دوره سه ساله از سال 1381 تا 1383 را در برمی گیرد . محدوده مكانی تحقیق عبارتست از شركنهای فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعیف می پردازد . بررسی كارایی بازار سرمایه.... فصل اول – كلیات تحقیق هدف و علت انتخاب موضوع با توجه به اینكه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمایه های كوچك و تخصیص آنها به امر اقتصاد ، بویژه تولید می باشد بنابراین ضروری است تا آنجائیكه ممكن است در جهت هر چه كاراتر شدن آن تلاش شود . هر چه میزان كارایی بازار سرمایه افزایش پیدا كند به همان اندازه اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها جهت سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . بطوریكه اگر این اطمینان و اعتماد در سرمایه گذاران ایجاد شود ، به تناسب آن امكان جذب پس اندازها و سرمایه های كوچك از طریق بورس و تزریق آن به امر تواید بیشتر می شود . به همین منظور در این تحقیق سعی خواهد شد كه اولا" میزان كارایی بورس اوراق تحقیق بررسی كارایی بازار سرمایه