admin دوشنبه 15 آذر 1395 04:02 ب.ظ نظرات ()

مقدمه مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا برای انواع خودرو میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فیلتر هوا شهریور 1386 صفحه ٢ -1 معرفی محصول ( -1-1 نام و کد محصولات (آیسیک 3 محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید فیلتر هوا برای انواع خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین میباشد. فیلتر هوا یک قطعهای در خودرو است که عهدهدار تصفیه هوای وارده به موتور خودرو به منظور ترکیب با سوخت و احتراق آن می باشد. فیلترها عموماً دارای صفحهای کاغذی هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شکل شدهاند. این فیلترها در مسیر گذر هوا از محیط به موتور خودرو قرار داده میشود، به طوری که در هنگام عبور هوا از آن، کلیه گرد و خاكها ، غبار معلق آب، دود و غیره گرفته شده و هوای تمیز وارد موتور می گردد. فیلتر هوا یک قطعه مصرفی در خودرو است و علت آن این است که به مرور گرد و خاك، دوده و دیگر اجرام معلق در هوا روی فیلتر رسوب کرده و سبب کاهش و در نهایت از بین بردن قدرت تصفیه فیلتر می شود و در این زمان است که عمر سرویس دهی فیلتر به پایان رسیده و لذا با یک فیلتر تازه تعویضمیگردد. عمر سرویس دهی فیلتر کاملاً بستگی به میزان کارکرد خودرو دارد. لازم به ذکر است که کلیه خودروها بدون استثناء از فیلتر هوا استفاده مینمایند و به عبارت دیگر هیچ خودرویی بدون فیلتر هوا یافت نمیشود. فیلترهای هوا علاوه بر خودرو در سایر موتورهای احتراقی نیز کاربرد دارند. موتورهای مورد استفاده در کشاورزی ، موتورهای مورد استفاده در صنعت، قایقها، سمپاشها، ژنراتور برق، لیفتراكها، جرثقیلها و ... که از موتور احتراقی (بنزینی – گازوئیلی – گازی) استفاده مینمایند نیز از فیلترهای هوا استفاده می کنند . گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فیلتر هوا شهریور 1386 صفحه ٣ در اشکال زیر چند نمونه از فیلترهای هوا نشان داده شده است. -1-1-1 دستهبندی محصول در حالت کلی فیلترهای هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیمبندی میشوند: فیلترهوا برای خودروهای سبک o فیلتر هوا برای خودروهای سنگین o فیلترهوا برای خودروهای صنعتی o فیلترهای هوا برای مصارف خاص o ماهیت کار و عملکرد هر چهار گروه فیلتر با همدیگر یکسان است و آنچه که سبب تفکیک آنها می گردد ساختمان فیلتر، روش تولید و ابعاد ظاهری آنها میباشد. ISIC -1-1-2 کد فیلتر هوا مطابق طبقهبندی وزارت صنایع و معادن دارای کد آیسیک 34301657 میباشد. گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فیلتر هوا شهریور 1386 صفحه ٤ -1-2 شماره تعرفه گمرکی وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاستگذاری صادرات و واردات از کشور و همچنین تعیین کننده قانونی مقررات آن، هیچگونه شماره تعرفه مستقلی برای قطعات مورد مطالعه ارائه نکرده است. این وزارتخانه کلیه قطعات منفصله خودرو را صرف نظر از نوع و نام آنها در یک مجموعه کلی طبقهبندی نموده و شماره تعرفه و حقوق ورودی به شرح زیر را برای آنها تعیین نموده است. جدول شماره 1 – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودی قطعات منفصله خودرو شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودی قطعات منفصله برای تولید خودروهای اتوبوسو مینیبوس با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 20 98870210 o با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد 4 98870230 o با ساخت داخل 14 لغایت 40 درصد 10 98870220 o قطعات منفصله برای تولید سواری تقسیمبندی این قطعات از 14 درصد ساخت داخل تا 90 درصد به صورت پلکانی میباشد. شماره تعرفه بر حسب درصد ساخت داخل از 98870311 تا 98870338 است. حقوق ورودی بر حسب درصد ساخت داخل از 27 تا 90 درصد متغیر است. ماخذ : کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی گزارش