admin سه شنبه 24 مرداد 1396 09:52 ب.ظ نظرات ()

بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها


بررسی روش های مورد استفاده متداول برای آشکارسازی اطلاعات در سیگنالهایی می پردازیم که برآیند سیگنال هایی هستند که کاربران مختلفی در یک سیستم مخابراتی چند کاربره ارسال نموده اند.
فهرست مطالب


فصل 1 مقدمه    1
1-1- مقدمه    2
1-2- روش های دسترسی چندگانه    3
1-2-1- روش دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس FDMA    3
1-2-2- روش دسترسی چندگانه با تقسیم زمان TDMA    4
1-2-3- دسترسی چندگانه تصادفی    5
1-2-4- روش دسترسی چندگانه با تقسیم کد CDMA    6
1-2-5- مقایسه روش های دسترسی چندگانه    7
1-3- چالش های موجود در سیستم های CDMA    8
1-3-1- مشکل دوری- نزدیکی    8
1-3-2- تداخل دسترسی چندگانه     8
1-4- مطالب ارائه شده در این پایان نامه    8
فصل 2 مروری بر سیستم های CDMA    11
2-1- مقدمه    11
2-2- ساختار فرستنده و گیرنده در سیستم های CDMA    12
2-3- کدهای طیف گسترده    13
2-3-1- کدهای شبه نویز بیشینه طول    13
2-3-2- کدهای گلد    15
2-3-3- کدهای والش    15
2-4- شبیه سازی    16
فصل 3 آشکارسازی متمرکز    21
3-1- مقدمه :    21
3-2- مدل سیگنال در سیستم های DS-CDMA    21
3-3- آشکارساز سنتی    22
3-4- گیرنده بهینه    23
3-5- آشکارسازی کروی    25
3-6- آشکارساز ماتریس بالا مثلثی    30
3-7- آشکارسازهای ناهمبسته ساز و کمینه میانگین مربع خطا خطّی    33
3-7-1- آشکارساز ناهمبسته ساز    33
3-7-2- آشکارساز کمینه میانگین مربع خطا خطّی    35
3-8- آشکارسازی غیر خطی و روش V-BLAST    37
3-9- شبیه سازی    41
3-9-1- آشکارساز سنتی    41
3-9-2- آشکارسازی بهینه ML و آشکارسازی کروی    42
3-9-3- مقایسه گیرنده های متمرکز    44
فصل 4 آشکار سازی غیر متمرکز    46
4-1- مقدمّه    47
4-2- آشکارسازی مبتنی بر دریافت رشته های آموزشی    47
4-2-1- آشکارسازی وفقی LMS    50
4-2-2- آشکارسازی وفقی RLS    51
4-3- آشکارسازی کور    52
4-3-1- آشکارساز MOE    52
4-3-2- آشکارساز مبتنی بر زیرفضاها    55
4-4- آشکارساز فازی پیشنهادی    59
4-5- شبیه سازی    66
4-5-1- مقایسه روش های مبتنی بر دریافت رشته های آموزشی    66
4-5-2- مقایسه روش های آشکارسازی کور    69
4-5-3- روش آشکارسازی کور پیشنهاد شده    71
فصل 5 نتیجه گیری و پیشنهادات    73
5-1- نتیجه گیری    74
5-2- پیشنهادات    75
منابع و مراجع    77


چکیده

در این پایان نامه، به بررسی روش های مورد استفاده متداول برای آشکارسازی اطلاعات در سیگنالهایی می پردازیم که برآیند سیگنال هایی هستند که کاربران مختلفی در یک سیستم مخابراتی چند کاربره ارسال نموده اند. با توجه به ماهیت این مسئله، آن را به دو بخش اصلی می توان تقسیم نمود: آشکارسازی اطلاعات ارسالی تمامی کاربرانی که سیگنال ارسالی آن ها در سیگنال برآیند دریافتی موجود است، که از آن به عنوان آشکارسازی متمرکز یاد می شود و هم چنین آشکارسازی اطلاعات ارسالی یک کاربر خاص مطلوب از میان کاربرانی که سیگنال ارسال نموده اند که به عنوان آشکارسازی غیر متمرکز شناخته می شود. در این پایان نامه روش های متداول از هر دو نوع آشکارسازی مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد اول آشکار ساز بهینه را بررسی می نماییم هم چنین به بررسی آشکارسازی کروی برای پیاده سازی آن می پردازیم. سپس به بررسی روش های زیر بهینه می پردازیم و آشکارساز ناهمبسته کننده  ، آشکارساز کم ترین میانگین مربع خطا ، آشکارساز ماتریس بالامثلثی و آشکارساز V-BLAST را معرفی می نماییم. در مورد دوم نیز، گیرنده های وفقی را مورد بررسی قرار می دهیم که با در یافت رشته های آموزشی عملیات آشکارسازی را انجام می دهند. هم چنین به معرفی روش های متداول برای آشکارسازی کور این گونه سیگنال ها می پردازیم که در آن نیازی به دریافت رشته های آموزشی نباشد. در مورد اخیر، به ارائه روشی خواهیم پرداخت که با توجه به ماهیت وفقی آشکارسازهای کور معرفی شده با استفاده از روش کنترل فازی  برای تعیین مناسب اندازه پله معرفی کرده ایم که منجر به بهبود عملکرد آشکار سازی کور معرفی شده می گردد.

مقدمه

استفاده از امواج رادیویی برای ارسال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر بیش از یک قرن است که مورد بهره برداری قرار گرفته است. با وجود آنکه سیستم های مخابراتی تجاری و نظامی دهه هاست که مورد بهره برداری قرار گرفته اند، دهه گذشته شاهد رشد بی سابقه تقاضا برای تجهیزات مخابراتی بی سیم شخصی بوده است.  این رشد بی سابقه نتیجه پیشرفت هایی است که در طراحی مدارهای الکترونیکی و تکنولوژی مدارهای مجتمع رخ داده است و موجب شده است تا فرستنده ها و گیرنده های مخابراتی را بتوان به اندازه های بسیار کوچک و قابل حمل در آورد و در عین حال قیمت تمام شده آن ها را نیز تا حدّ مناسبی پایین آورد. هم چنین در سال های اخیر با پیشرفت های حاصل در طراحی مدارهای کم مصرف و هم چنین رشد بیشتر در فناوری های کوچک سازی  زمینه برای ظهور بیشتر تجهیزات مخابراتی بی سیم همه کاره  ای  در بازار فراهم شده است که قادر به اجرا و ارائه برنامه های کاربردی هستند که نیاز به ارسال و دریافت اطلاعات با نرخ بالایی دارند.  
محبوب بودن استفاده از تجهیزات مخابراتی دستی با قابلیت های مختلف اطلاعاتی و چند رسانه ای از یک سو و محدود بودن منابع مخابراتی  نظیر پهنای باند، زمان و توان از سوی دیگر، موجب شده است تا نیاز داشته باشیم سیستم های مخابراتی نوینی ارائه نماییم که در آن ها بتوانیم کاربران بیشتری را به طور هم زمان جای داده و سرویس دهی نماییم و در عین حال بتوانیم پهنای باند مناسبی را نیز برای پوشش دادن به نیازهای ارتباطی مختلف آن ها و به صورت به محض درخواست  تامین نماییم. بنابراین برای پاسخ گویی به این دو نیاز باید یک سیستم چند کاربره مناسب را طرح ریزی نمود. 
به طور کلی برای ایجاد یک سیستم مخابراتی چند کاربره و تخصیص منابع مخابراتی میان 
کاربران متعدد، روش های مختلفی از قبیل دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس FDMA ، دسترسی چندگانه با تقسیم زمان  TDMA و دسترسی چندگانه با تقسیم کد CDMA مورد استفاده قرار می گیرند . که در ادامه به معرفی این روش ها خواهیم پرداخت.