admin سه شنبه 24 مرداد 1396 09:58 ب.ظ نظرات ()
بررسی اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین

خرید آنی بر آن دسته خریدهایی تأكید دارد كه مرزهای منطقی و متداول فرآیند خرید را درهم می شكند و بدون ارزیابی جایگزین های متعدد، پس از تأثیرپذیری فرد از نوعی محرك درونی یا بیرونی و در مدت زمانی بسیار كوتاه، رخ می دهد

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 8 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 167

حجم فایل:1,836 کیلوبایت

فهرست مطالب 
فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1) مقدمه    2
1-2) بیان مسئله تحقیق    3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4) اهداف تحقیق    6
1-5) سؤالات تحقیق    6
1-6) فرضیه ها و مدل تحقیق    7
1-7) روش شناسی تحقیق    8
1-7-1) نوع و روش تحقیق    8
1-7-2) جامعه آماری و روش نمونه گیری    8
1-7-3) ابزارگردآوری داده ها    8
1-7-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها    8
1-8) تعریف متغیرهای تحقیق    9
1-9) نوآوری تحقیق    12
1-10) قلمرو تحقیق    12
1-10-1) قلمرو زمانی    12
1-10-2) قلمرو مکانی    13
1-10-3) قلمرو موضوعی    13
1-11) خلاصه و جمع بندی فصل    13
فصل دوم: ادبیات تحقیق    15
2-1) مبانی نظری تحقیق    16
2-1-1) مقدمه    16
2-1-2) خرید آنی    18
2-1-2-1) ماهیت خرید آنی    21
2-1-2-2) انواع خرید آنی    21
2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی    22
2-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی    23
2-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی    27
2-1-2-3-3) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی    28
2-1-3) انگیزه لذت جوئی    30
2-1-3-1) انواع انگیزه لذت جوئی    33
2-1-4) آنی گرایی    34
2-1-4) تجارت الکترونیک    36
2-1-6) فروشگاه اینترنتی    37
2-1-6-1) محیط فروشگاه اینترنتی    38
2-1-6-1-1) محتوا فروشگاه اینترنتی    39
2-1-6-1-1-1) کیفیت اطلاعات    41
2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات    41
2-1-6-1-1-3) مرتبط بودن اطلاعات    41
2-1-6-1-1-4) نکاتی در مورد متون و اطلاعات    42
2-1-6-1-2) طرح فروشگاه اینترنتی    44
2-1-6-1-2-1) استراتژی های طراحی وب سایت    46
2-1-6-1-2-1-1) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی    46
2-1-6-1-2-1-2) استراتژی آنلاین/ معاملاتی    46
2-1-6-1-3) پیمایش فروشگاه اینترنتی    47
2-1-7) وبگردی منفعت گرایانه و لذت جویانه    50
2-1-7-1) مفهوم جستجو (پرسه زنی)     51
2-2-7) مدل های مرتبط با خرید آنی    53
2-1-8-1) مدل مویوگاناتام و بکارت    53
2-1-8-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما     57
2-1-8-3) مدل دهدشتی و مبرهن    60
2-2) پیشینه تحقیق    61
2-2-1) پیشینه تحقیقات داخلی    61
2-2-2) پیشینه تحقیقات خارجی    67
2-3) توسعه فرضیه ها و ارائه مدل    83
2-4) خلاصه و جمع بندی فصل    88
فصل سوم: روش  شناسی تحقیق    90
3-1) مقدمه    91
3-2) روش تحقیق    91
3-2-1) جامعه آماری پژوهش    93
3-2-2) حجم نمونه و روش اندازه گیری    94
3-2-3) روش و ابزار گردآوری داده ها    95
3-2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها    96
3-3) روایی و پایایی    96
3-3-1) پایایی    97
3-3-2) روایی    97
3-4) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده     99
3-5) خلاصه و جمع بندی فصل    99
فصل چهارم: تجزیه  و  تحلیل داده  ها    100
4-1) مقدمه    101
4-2) آمار توصیفی    101
4-2-1) ویژگی های جمعیت شناختی    101
4-3) آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف-اسمیرنوف)     102
4-4) آزمون مدل مفهومی تحقیق    103
4-4-1) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)     104
4-4-1-1) بار عاملی شاخص ها (سؤال های پرسشنامه    104
4-4-1-2) ارزیابی پایایی مدل بیرونی    106
4-4-1-2-1) پایایی مرکب (CR)     106
4-4-1-2-2) ضریب آلفای کرونباخ    107
4-4-1-3) روایی مدل بیرونی    107
4-4-1-3-1) بررسی روایی همگرا     108
4-4-1-3-2) روایی واگرا    108
4-4-1-3-2-1) روش بارهای عاملی متقابل    109
4-4-1-3-2-2) روش فورنل- لارکر    112
4-4-2) ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی)     113
4-4-2-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value)     114
4-4-2-2) ضریب تعیین R2 (R Squars)     115
4-4-2-3) معیار اندازه تأثیر f^2     116
4-4-2-4) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q^2)     117
4-4-2-5) معیارRedundancy    118
4-4-3) بررسی مدل کلی تحقیق    118
4-5) بررسی فرضیه های تحقیق    119
4-5-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها    120
4-6) مدل اصلاح شده تحقیق    121
4-7) مقایسه شاخص های مدل اولیه و مدل اصلاح شده     123
4-8) خلاصه و جمع بندی فصل    124
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات    126
5-1) مقدمه    127
5-2) خلاصه پژوهش    127
5-3) مدل نهایی پژوهش    129
5-4) نتیجه گیری  های مبتنی بر فرضیه های پژوهش    129
5-5) پیشنهادهای کاربردی تحقیق    133
5-6) محدودیت های تحقیق    136
5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    137
5-8) خلاصه و جمع بندی فصل    137
منابع    138
پیوست ها    145
چکیده
خرید آنی بر آن دسته خریدهایی تأكید دارد كه مرزهای منطقی و متداول فرآیند خرید را درهم می شكند و بدون ارزیابی جایگزین های متعدد، پس از تأثیرپذیری فرد از نوعی محرك درونی یا بیرونی و در مدت زمانی بسیار كوتاه، رخ می دهد. توجه به عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی، به ویژه در فضای مجازی، مورد توجه محققان حوزه مدیریت، اقتصاد، رفتار مصرف كننده و بسیاری دیگر قرار گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی تأثیر انگیزه لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی است. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع كاربردی و توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان بالای 18 سال شهر یزد بوده که بر اساس محاسبات، حجم نمونه 212 عدد برآورده شد که به همین تعداد پرسشنامه از بین شهروندان شهر یزد به صورت تصادفی جمع آوری شد. برای بررسی پایایی سنجه ها، از  آلفای کرونباخ استفاده شد. با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مشخص شد که تعدادی از متغیرهای تحقیق نرمال نیستند؛ لذا از نرم افزار Smart-PLS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که انگیزه لذت جوئی بر آنی گرایی و وبگردی لذت جویانه تأثیر مثبت و معناداری دارد درحالی که تأثیر این متغیر بر وبگردی منفعت گرایانه معنادار نیست و همچنین آنی گرایی، وبگردی لذت جویانه، محتوا و طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار؛ و وبگردی منفعت گرایانه بر خرید آنی آنلاین تأثیر منفی و معناداری دارد. علاوه بر آن تأثیر پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین مورد پذیرش قرار نگرفت.