فروشگاه اینترنتی قرن 21 فروشگاه ما رابطی بین شما با سایتهای فروشگاهی محصولات مختلف میباشد http://century21.mihanblog.com 2018-05-23T03:15:09+01:00 text/html 2017-09-16T15:34:17+01:00 century21.mihanblog.com admin قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی http://century21.mihanblog.com/post/1458 <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; font-weight: 400; line-height: 1.5em; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0px 0px 0.7em; font-size: 1.8em; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با عنوان قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی</span></h2><div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><br></p></span></div> text/html 2017-08-31T15:43:09+01:00 century21.mihanblog.com admin طرح سرمایه گذاری طلایی http://century21.mihanblog.com/post/1456 <h2 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em; margin: 10px 10px 1em; font-size: 20px; padding: 0px 10px 0px 0px; background-image: url(&quot;../img/list.gif&quot;); background-position: right 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="" color="#ff0000">طرح سرمایه گذاری طلایی</font></span></h2><div><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">طبق توافقات انجام شده در تلگرام شما میتوانید در ازای پرداخت مبلغ: 50/000/000 تومان در 15% سود فروش کانال ایده های اینترنتی با تیم تحقیقاتی دارابی مشارکت کنید</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">که طبق بیلان فروش ماهیانه و محاسبات میزان سوددهی قابل پرداخت به مشارکت کننده مینیموم مبلغ: ده میلیون تومان و قابل افزایش تا 15 میلیون تومان مطابق با آمار فروش رسمی تیم تحقیقاتی دارابی محاسبه و واریز خواهد شد.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">رسید پرداخت و قرارداد همکاری پس از انجام پروسه پرداخت ایمیل خواهد شد</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; font-size: 14px; text-align: justify;"><a href="http://darabico.com/?p=1362&amp;ref=365" target="" title="" style=""><b style=""><font color="#3333ff">ادامه مطلب...</font></b></a></p></font></span></div><div><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans"></font></span></div> text/html 2017-08-15T17:34:38+01:00 century21.mihanblog.com admin بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری http://century21.mihanblog.com/post/1455 <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans">بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری</font></h2><font face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(253, 253, 253);">دسته بندی:</span><span style="color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(253, 253, 253);">&nbsp;</span><a href="http://demo.neginfile.ir/group/371/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; background-color: rgb(253, 253, 253);">علوم انسانی</a><span style="color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(253, 253, 253);">&nbsp;»&nbsp;</span><a href="http://demo.neginfile.ir/group/427/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; background-color: rgb(253, 253, 253);">مدیریت</a><br style="color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(253, 253, 253);"></font><p class="hlf" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(253, 253, 253);"><span style="font-family: Mihan-Iransans; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">فرمت فایل دانلودی:</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">.docx</span></p><p class="hlf" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">فرمت فایل اصلی:</span>&nbsp;docx</font></p><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">تعداد صفحات:</span><span style="background-color: rgb(253, 253, 253); color: rgb(153, 153, 153);">&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(253, 253, 253); color: rgb(153, 153, 153);">119</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></font><div class="imginfo" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><img class="img" src="http://demo.neginfile.ir/HPicturer.ashx?img=4445Ny8zMC8yMDE3IDEyOjAwOjAwIEFNNTA2.jpg&amp;w=230&amp;h=230&amp;path=~/content/productpic/" title="بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری" alt="بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری" style="margin: 0px 10px 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left;"><font face="Mihan-Iransans"><br><a href="http://demo.neginfile.ir/file/11038/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C#buyinfo" class="buy" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">جزئیات و دریافت</a></font></div><font face="Mihan-Iransans"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"></font><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#000000" style="font-size: 13px;"><font size="3"><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: small; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">تحقیق حاضر با عنوان<font color="#CC0033"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری</b></font>از سری تحقیق های رشته&nbsp;</span></span></font></font></font></font></font><font color="#000000"><font size="2"><font color="#000000" style="font-size: 13px;"><font size="3"><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: small; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#000000" style="font-size: 13px;"><font size="3"><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: small; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">مدیریت</b></span></span></font></font></font></font></font>&nbsp;</b>میباشد. این تحقیق<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</b>در 119صفحه با<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">فرمت Word (قابل ویرایش)&nbsp;</b>در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق</span></span></font></font></font></font></font></font><font color="#000000"><font size="2">&nbsp;آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.</font></font></div> text/html 2017-08-15T17:28:46+01:00 century21.mihanblog.com admin بررسی اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین http://century21.mihanblog.com/post/1454 <font size="4" face="Mihan-IransansBold">بررسی اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین </font><div><p style="outline: none; margin-top: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: tahoma, Arial, yekan-serif;">خرید آنی بر آن دسته خریدهایی تأكید دارد كه مرزهای منطقی و متداول فرآیند خرید را درهم می شكند و بدون ارزیابی جایگزین های متعدد، پس از تأثیرپذیری فرد از نوعی محرك درونی یا بیرونی و در مدت زمانی بسیار كوتاه، رخ می دهد</p><span style="outline: none; color: rgb(68, 108, 179); display: inline-block; width: 120px; font-family: yekan, Tahoma, Arial, Helvetica, yekan-serif; font-size: 12px;">دسته بندی:</span><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: yekan, Tahoma, Arial, Helvetica, yekan-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</span><font color="#38b0e3" face="yekan, Tahoma, Arial, Helvetica, yekan-serif"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer; font-size: 12px;">علوم انسانی</span></font><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: yekan, Tahoma, Arial, Helvetica, yekan-serif; font-size: 12px;">&nbsp;»&nbsp;</span><font color="#38b0e3" face="yekan, Tahoma, Arial, Helvetica, yekan-serif"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer; font-size: 12px;">مدیریت</span></font><br style="outline: none; color: rgb(77, 77, 77); font-family: yekan, Tahoma, Arial, Helvetica, yekan-serif; font-size: 12px;"><p class="hlf" style="outline: none; margin: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: tahoma, Arial, yekan-serif; padding: 0px;"><span style="outline: none; color: rgb(68, 108, 179); display: inline-block; width: 120px;">تعداد مشاهده:</span>&nbsp;8 مشاهده</p><p class="hlf" style="outline: none; margin: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: tahoma, Arial, yekan-serif; padding: 0px;"><span style="outline: none; color: rgb(68, 108, 179); display: inline-block; width: 120px;">فرمت فایل دانلودی:</span>.docx</p><p class="hlf" style="outline: none; margin: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: tahoma, Arial, yekan-serif; padding: 0px;"><span style="outline: none; color: rgb(68, 108, 179); display: inline-block; width: 120px;">فرمت فایل اصلی:</span>&nbsp;docx</p><p class="hlf" style="outline: none; margin: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: tahoma, Arial, yekan-serif; padding: 0px;"><span style="outline: none; color: rgb(68, 108, 179); display: inline-block; width: 120px;">تعداد صفحات:</span>&nbsp;167</p><p class="hlf" style="outline: none; margin: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: tahoma, Arial, yekan-serif; padding: 0px;"><span style="outline: none; color: rgb(68, 108, 179); display: inline-block; width: 120px;">حجم فایل:</span>1,836 کیلوبایت</p></div> text/html 2017-08-15T17:22:07+01:00 century21.mihanblog.com admin بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها http://century21.mihanblog.com/post/1453 <h3 style="outline: none; padding: 0px 0px 2px; margin: 0px; border-bottom: 2px solid rgb(231, 231, 231); font-stretch: normal; line-height: normal;"><font color="#555555" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 15px; font-weight: normal;">بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها</span></font></h3><div><br></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, Arial, yekan-serif; font-size: 13px;">بررسی روش های مورد استفاده متداول برای آشکارسازی اطلاعات در سیگنالهایی می پردازیم که برآیند سیگنال هایی هستند که کاربران مختلفی در یک سیستم مخابراتی چند کاربره ارسال نموده اند.</span></div> text/html 2017-08-14T16:12:40+01:00 century21.mihanblog.com admin دوره به روش من میلیونر شو http://century21.mihanblog.com/post/1452 <p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><br></span></p><h2 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; line-height: 1.5em; color: rgb(34, 34, 34); margin: 10px 10px 1em; font-size: 20px; padding: 0px 10px 0px 0px; background-image: url(&quot;../img/list.gif&quot;); background-position: right 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;">دوره به روش من میلیونر شو</span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">تکمیل ترین و منحصر به فرد ترین دوره ثروت آفرینی و موفقیت</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">دوستان خوبم سلام</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">خیلی خوشحالم که یکبار دیگه این فرصت رو دارم که در کنار شما عزیزان باشم و در یک دوره استثنایی باهم همراه باشیم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">دوست خوبم، من امین دارابی هستم</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">ادمین کانال میلیونرهای خودساخته، مدیر وب سایت میلیونرها، کارآفرین و تولید کننده محتواهای کسب درآمد و موفقیت</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">قطعا با محصولات و عملکردهای تیم تحقیقاتی من آشنا هستین، اگه اولین بار هستش که با تیم ما آشنا شدین ازتون میخوام که مروری بر عملکردهای تیم ما در کانال تلگرام و وب سایتمون داشته باشین و حتما حتما زندگینامه من رو در بخش مقالات وب سایت مطالعه کنید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">خب دوست خوبم بریم سراغ دوره…</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">در این دوره جدید و منحصر به فرد ، قصد دارم به شما دوست خوبم سیستمی رو آموزش بدم و اطلاعاتی رو در اختیارت بزارم که باعث شد خود من با همین روش ظرف مدت یکسال و سه ماه از وضعیت ورشکستگی و یکصد میلیون تومان بدهی نجات پیدا کنم و همچنین به وضعیت عالی مالی برسم و بتونم به خواسته هایی که داشتم برسم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">در این دوره قدرتمند شما این امکان ویژه رو داری که خود من شخصا کنارت هستم و در راه اندازی کسب و کاری که بهت آموزش میدم، مستقیم نظارت دارم و کمکت میکنم و تجربیاتی رو در سیستم کاریت لحاظ میکنم که از همون روزهای اول شروع کار به درآمد برسی، و امکانات اجرای اون رو که یک وب سایت حرفه ای هستش به همراه اپلیکیشن در اختیارت میذاریم ، و دامنه وب سایت به دلخواه خودت و به نام خودت ثبت میشه.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">در این دوره ما روش هایی بسیاری رو به شما دوست خوبم آموزش میدیم و به اتفاق همدیگه اجراشون میکنم، وکارهایی که انجام میدیم دقیقا روش های کسب درآمدی خود من هستش و در حال حاضر هم با همین روش ها در حال کسب درآمد هستم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">شما پس از پایان دوره قادر خواهی بود که محصولات قوی خودت رو با هر موضوعی که بهش علاقه مند هستی به شیوه های مختلف و گوناگون به بازار عرضه کنی و در یک مدت کوتاه در بازاررقابت قرار بگیری و جزو بهترینها باشی.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">قطعا بدون استفاده از تجربیات افراد موفق این روند ممکن نیست ، و با استفاده از آزمون و خطا مدت های زیادی رو از دست میدی و با شکست های زیادی رو به رو میشی.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">اما الان این فرصت طلایی واست ایجاد شده که گام به گام با من پیش بری و رویاهاتو محقق کنی دوست خوبم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">راه اندازی کسب و کار اینترنتی تنها یک بخش از آموزش های این دوره هست و در ادامه تکنیک های قدرتمندی رو برای کسب درآمد از تلگرام، استفاده از فریلنسرها، فروش یکسری از خدمات خاص که برای شما رایگان و یا با مبلغ بسیار اندک خواهد بود اما در بازار هدف، دارای محبوبیت بسیار زیاده و مشتریان آماده با پرداخت مبالغ باورنکردنی در انتظار همین خدمات هستند و شما ازاین روش ها هم در کنار کار اصلیت ، سودهای خیلی زیادی رو به دست میاری و خیلی زود تبدیل به یک فرد ثروتمند میشی که حتی تو تصورات خودت هم نبوده که بتونی با این دوره به این سقف درآمدی برسی.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">و اما مطابق با قوانین همیشگی وب سایت ما که دارای مجوز از وزارت ارشاد با کد : ۱-۱-۷۱۶۵۲-۶۱-۴-۱ هستش، برای این دوره هم گارانتی در نظر گرفته شده ، که مطابق با این تعهد که در وب سایت ثبت شده، در صورتی که شما دوست عزیز تا یکدوره ۴۵ روزه به درآمد مطلوب نرسیده باشی ، (که جزو محالات هست این مورد) میتونی با ارسال یک ایمیل به مدیریت پشتیبانی انصراف بدی و کل مبلغ پرداختی به شما عودت شه. (در صورتی که شما برای اجرای روش ها و آموزش ها وقت نذاشته باشی (روزانه حداقل ۳ ساعت) و همگام با پشتیبانی پیش نرفته باشی انصراف پذیرفته نیست)</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">ما تمامی جوانب رو برای صد در صد به درآمد رسیدن شما، و اطمینان شما در نظر گرفتیم، و برای اولین بار بعد از دوره پول پارو کن، خود من در کنارتون هستم و در تمامی مراحل به اتفاق همدیگه کار خواهیم کرد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">در فصل های اول و دوم دوره ، ابتدا به مباحث موفقیت و نگرش و باورها میپردازیم ، چرا که ذهن شما باید برای ثروتمند مند شدن آماده باشه و با ایمان کامل و انرژی مثبت وارد سیستم کاری خواهیم شد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">در فصل های سوم و چهارم به صورت تخصصی و با جزییات آموزش هارو بررسی میکنیم و در فصل آخر بعد از انتخاب موضوع فعالیت شما و آماده سازی وب سایت و اپلیکیشن با عنوان مرتبط و ثبت دامنه به نام شما، به اجرای گام به گام روش های کسب درآمدی من میپردازیم و تمامی روش ها و تکنیک هایی که من ازشون کسب درآمد میکنم برای شما اجرا خواهد شد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">علاوه بر امکانات ویژه ای که شرح داده شد، هر هفته برای شما مقالات و فایل های ارزشمندی که مختص اعضای ویژه وب سایت هست و از آنها هزینه ماهیانه دریافت میشود، برای شما مدام العمر و هفتگی به صورت کاملا رایگان ارسال خواهد شد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">مشاوره اختصاصی با ما ساعتی ۳۵۰۰۰ تومان میباشد، اما برای شرکت کنندگان این دوره، مادام العمر استفاده از پشتیبانی و مشاوره با من رایگان خواهد بود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">همچنین برای تهیه دیگر محصولات وب سایت، ۳۵% کوپن تخفیف به شرکت کنندگان این دوره، ارایه میشود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">به دلیل نظارت و همکاری مستقیم من ، در تمامی مراحل، و به علت کمبود وقت، ظرفیت ثبت نام در این دوره بینظیر ، تنها برای ۳۰ نفر خواهد بود، و از همین لحظه ثبت نام ها بر روی سایت و کانال و دیگر صفحات مجازی ما آغاز شد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">دوست خوبم، از این فرصت طلایی و تکرار نشدنی استفاده کن و برای همیشه زندگی خودت و اطرافیانت رو رویایی و زیبا کن. با این دوره تضمینی میتونی به تمامی اهداف و خواسته هات و بیش از تصورات و رویاهات دست پیدا کنی.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">هزینه یک وب سایت نظیر سایت خود من ، به علاوه طراحی و تولید محتوای سیو شده اولیه (بهینه سازی شده) که مورد تایید سایت گوگل و الکسا باشد، همچنین جذب ترافیک اولیه برای شروع درآمد، مبلغ: یک میلیون تومان حداقل هزینه خواهد داشت، و همچنین یک اپلیکیشن تخصصی متصل به وب سایت، که به وسیله پنل اختصاصی سایت اتوماتیک بروز رسانی شود، هم هزینه ای برابر با: سیصد و پنجاه هزار تومان ، در بردارد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">در واقع شما برای تهیه یک وب سایت حرفه ای، طراحی اولیه و یک اپلیکیشن باید مبلغ: یک میلیون و سیصد هزار تومان را بپردازید، و بدون هیچگونه آموزش، اطلاعات، تجربه و امکانات، به آزمون و خطا و صرف وقت بپردازید و هیچ تضمینی برای موفقیت یا شکست وجود نخواهد داشت.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">ارزش این دوره ای که شما قصد شرکت در آنرا دارید بسیار بیشتر از مبالغ چهار و پنج میلیون تومانی است یا به عبارتی دیگر اصلا مبلغی ندارد به دلیل اینکه یک عمر برای شما ثروت آفرینی خواهد کرد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">اما با توجه به علاقه شخصی من به کارآفرینی و ایجاد کردن امکان استفاده اکثر افراد از تجربیاتم و روش های مدرن و کمک به وضعیت اقتصادی کشور تصمیم گرفتم با شرکت طراح وب سایت صحبت کنم و با استناد بر تعداد سفارشات و برگزاری دوره ها ازشون بخوام که کمارین مبالغ ممکن را لحاظ کنن و همچنین تیم خودم با در نظر گرفتن کمترین حد ممکن، بالاخره موفق شدیم مبلغ شرکت در دوره را : یک میلیون تومان اعلام کنیم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">مبلغی که حتی از ارزش امکانات دوره هم کمتر است ، آموزش ها و تجربیات هم به جای خود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">من در یکی از دوره هایی که شرکت کردم با موضوع موفقیت مبلغ: دو میلیون چهارصد و پنجاه هزار تومان پرداختم ، و در دوره ها و سمینار های دیگر هم مجموعا مبلغی نزدیک به چهارده میلیون تومان پرداخت کردم، و در حال حاضر قصد دارم مجموع تجربیاتم را به همراه امکانات ویژه، و یک وب سایت و اپلیکیشن حرفه ای به مبلغ: یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان در اختیار شما عزیزان بذارم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; text-align: justify;"><a href="http://darabico.com/?p=709&amp;ref=365" target="" title="" style=""><font color="#000099" style="" size="4"><b>ادامه مطلب...</b></font></a></p> text/html 2017-08-12T16:58:51+01:00 century21.mihanblog.com admin مبانی نظری واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران http://century21.mihanblog.com/post/1450 <h2 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; line-height: 1.5em; color: rgb(34, 34, 34); margin: 10px 10px 1em; font-size: 20px; padding: 0px 10px 0px 0px; background-image: url(&quot;../img/list.gif&quot;); background-position: right 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;">مبانی نظری واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران</span></h2><div><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;"><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; font-weight: 400; line-height: 1.5em; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0px 0px 0.7em; font-size: 1.8em; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">دانلود مبانی نظری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق گرایش بین الملل با عنوان واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران</span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: base, tahoma; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p></span></div> text/html 2017-07-30T08:48:04+01:00 century21.mihanblog.com admin دوره تخصصی خلاقیت برتر http://century21.mihanblog.com/post/1449 <h2 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em; color: rgb(34, 34, 34); margin: 10px 10px 1em; font-size: 20px; padding: 0px 10px 0px 0px; background-image: url(&quot;../img/list.gif&quot;); background-position: right 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight">دوره تخصصی خلاقیت برتر</font></span></h2><div><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">بنام خداوند بخشنده و مهربان</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">بعد از ماه ها تلاش شبانه روزی بالاخره</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">دوره فوق تخصصی: خلاقیت های برتر ؛ رونمایی شد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">طرحی متفاوت از آموزش های هدفمند به همراه تجربیاتی ارزشمند؛&nbsp; اجرای بیزنس قدرتمند با موضوع دلخواه و مشارکت در فروش…</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">خارق العاده ترین سیستم کسب درآمد میلیونی و همکاری مستقیم با مهندس امین دارابی&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">۱۲ فصل آموزش تخصصی کسب و کار اینترنتی آموزش محور</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">۳ فصل کارکردن بر روی باورها و دستیابی به موفقیت و ثروت ذهنی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">بخش تخصصی ایده پردازی و خلاقیت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">سیستم حرفه ای کارآفرینی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">مشارکت در ایده های جدید تیم میلیونرهای خودساخته به اجرای مستقیم مهندس امین دارابی ؛ و ایجاد منبع درآمد فوق العاده در کنار سایر مراحل اجرایی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">ارائه وب سایت و اپلیکیشن تخصصی با دامین اختصاصی به نام شرکت کننده</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">بعد از اتمام دوره ، ۳۰ ساعت مشاوره تخصصی رایگان&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">و پشتیبانی مادام العمر</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">برگزاری تورهای تفریحی آموزشی بعد از اتمام دوره با حضور مهندس دارابی&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">ارائه بیش از ۴۰ ایده پولساز&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;">ارائه پکیج ویژه ابزارهای تولید محتوا به همراه دی وی دی ؛ ۳۲ ساعت فیلم های انگیزشی؛ آموزشی و برترین سمینارهای برگزار شده در کشور توسط برجسته ترین اساتید</span></font></span></div><div><a href="http://darabico.com/?p=726&amp;ref=365" target="" title=""><font size="4" color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight"><b>ادامه مطلب...</b></font></a></div> text/html 2017-07-30T08:45:21+01:00 century21.mihanblog.com admin پکیج کلید طلایی موفقی http://century21.mihanblog.com/post/1448 <h2 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5em; color: rgb(34, 34, 34); margin: 10px 10px 1em; font-size: 20px; padding: 0px 10px 0px 0px; background-image: url(&quot;../img/list.gif&quot;); background-position: right 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight">پکیج کلید طلایی موفقی</font></span></h2><div><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">&nbsp;اگه از زندگی و کارت رضایت نداری، اگه از وضعیت روحی و بی پولی خسته شدی، اگه احساس میکنی همیشه تو تمامی کارها بازنده ای و اعتماد به نفس پایین داری، اگه میخوای یک فعالیت جدید رو شروع کنی و یا حتی میخوای وضعیت زندگیتو بهتر و بهتر کنی و جاذب ثروت و موفقیت باشی ، این فایل ارزشمند به تو کمک میکنه .</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">میتونی به کمک این فایل ارزشمند، برای تمامی لحظات زندگیت برنامه ریزی داشته باشی، میتونی شادی و لبخند رو به زندگیت برگردونی و اعتماد به نفست رو افزایش بدی و با یک برنامه ریزی دقیق و افکار مثبت و باورهای بزرگ جاذب ثروت و موفقیت بشی.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">یاد میگیری چه جوری میشه از انرژی کاینات استفاده کرد و به وسیله قوانین جذب تمام خواسته هاتو به دست بیاری</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">یادت نره رمز موفقیت تمامی ثروتمندان دنیا تغییر باورها و نگرش هاست…</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; text-align: justify;"><a href="http://darabico.com/?p=773&amp;ref=365" target="" title=""><font color="#3333ff" size="4"><b>ادامه مطلب...</b></font></a></p></font></span></div> text/html 2017-07-30T08:41:40+01:00 century21.mihanblog.com admin ایده best idea FIX IT APPLICATION http://century21.mihanblog.com/post/1447 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">ایده best idea FIX IT APPLICATION </font><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">خارق العاده ترین ایده خدماااااتی</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">اونایی که به دنبال درآمد میلیاردی هستن این ایده عالی بهشون پیشنهاد میشه</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><img draggable="false" class="emoji" alt="✔️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/2714.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;">مدرن ترین ایده ارائه خدمااات&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;">بیش از ۸۰% مردم هر روز به این خدمات نیاز دارن</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><img draggable="false" class="emoji" alt="✔️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/2714.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;">یک طراح فراگیییر (همون طور که اسنپ و تپسی خیلی سریع تو موضوع مسافربری به درآمد میلیاردی رسیدن این ایده هم در زمینه خدمات خیلی سریع فراگیر میشه )&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><img draggable="false" class="emoji" alt="✔️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/2714.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;">ارائه ایده در هر شهر فقط به یک نفر با قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان&nbsp;<img draggable="false" class="emoji" alt="⭕️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/2b55.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;"></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><img draggable="false" class="emoji" alt="✔️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/2714.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;">نمایندگی استان و اجازه فروش همین طرح به شهرهای اطراف با قیمت: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان&nbsp;<img draggable="false" class="emoji" alt="⭕️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/2b55.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;"></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><img draggable="false" class="emoji" alt="✖️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/2716.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;">کرمان – کرمانشاه و همدان واگذار شده<img draggable="false" class="emoji" alt="✖️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/2716.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;"></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="border-width: initial !important; border-color: initial !important; border-image: initial !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin-right: 0.07em !important; margin-left: 0.07em !important; background-image: none !important; background-position: initial !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important;"><img draggable="false" class="emoji" alt="‼️" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/svg/203c.svg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none !important; vertical-align: -0.1em !important; height: 1em !important; display: inline !important; box-shadow: none !important; width: 1em !important; margin: 0px 0.07em !important; background: none !important; padding: 0px !important;"></span>ایده پردازی بینظیر مهندس سروش خادمی ادمین کانال میلیاردرهای آینده ایران به اجرای مدرن امین دارابی</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: inherit; text-align: justify;"><a href="http://darabico.com/?p=1060&amp;ref=365" target="" title=""><font color="#3333ff" size="4">ادامه مطلب...</font></a></p></div>